Vadības sistēmu izstrādes un ieviešanas konsultācijas, apmācība un audits

Valsts pārvaldes iestādes

Valsts zemes dienests Valsts zemes dienesta pakalpojumu īstenošanas procesu identifikācija un priekšizpēte.
VZD pakalpojumu sniegšanas procesu aprakstu izstrāde un salīdzinājuma veikšana dažādās VZD reģionālajās nodaļās

A/S Valsts nekustamie īpašumi Darbības analīze un priekšlikumi darbības uzlabošanai. VNI darbības sakārtošana atbilstoši standarta ISO 9001: 2000 prasībām. Iekšējā audita īstenošana

LR Ekonomikas ministrija ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība, mārketinga konsultācijas, uzņēmēju motivācijas semināru organizēšana īpaši atbalstāmos reģionos. Joma - tautsaimniecības struktūrpolitikas, rūpniecības politikas, enerģētikas politikas, ārējās ekonomiskās politikas, iekšējā tirgus politikas (precēm un pakalpojumiem), uzņēmējdarbības attīstības politikas, investīciju politikas, patērētāju tiesību aizsardzības politikas un citu politiku normatīvajos aktos izstrāde un īstenošana

Phare projekts „Tirgus uzraudzība Nepārtikas preču sektorā” (proj.Nr. 2002/000 - 590- 02 - 01/0002) LRAPEX - Latvijas iekšējā ātrās paziņošanas sistēma. Nodrošina informācijas apmaiņu par atklātām bīstamām precēm starp Latvijas tirgus uzraudzības iestādēm un ar RAPEX sistēmu (Eiropas Savienības sistēma informācijas apmaiņai par bīstamām precēm starp ES dalībvalstīm)

Vides Ministrija Iekšējās kontroles sistēmas apraksta izstrāde LR Vides ministrijas pārziņā esošo Phare programmas projektu ieviešanas vadībai. Projekta ietvaros tika sagatavota rokasgrāmata un vadlīnijas Phare programmas līdzfinansēto projektu ieviešanas vadībai VAS Augstsprieguma tīkls Integrētās kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - elektroenerģijas pārvades sistēma

A/s Latvenergo Metroloģijas vadības noteikumu pārskatīšana un mērinstrumentu kalibrēšanas kārtības izstrādāšana

VBO SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - mērlīdzekļu tipa apstiprināšana, mērlīdzekļu kalibrēšana un/vai verificēšana, testēšana, produktu atbilstības novērtēšana, fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzes uzturēšana un mērvienību reproducēšanas nodrošināšana, uzskaites programmas vadības un uzlīmju uzskaites 2. posma datorprogrammas izveide Latvijas Nacionālais kvalitātes nodrošināšanas projekts metroloģijas laboratoriju tehniskās kapacitātes uzlabošana: Latvijas Nacionālā Metroloģijas Centra (LNMC) laboratoriju novērtējums, LNMC personāla mācības par jaunākā aprīkojuma lietošanu un Jaunās Pieejas Direktīvu un kvalitātes nodrošināšanu

SIA Rīgas ūdens LVS 75:1996 un LVS 68:1996 atbilstošas lietojumprogrammatūras sistēmas darbības koncepcijas un programmatūras prasību specifikācijas izstrāde

Rīgas Brīvostas Pārvalde ISO 9002 ieviešana un apmācības; sertificēšanas nozare - Rīgas ostas vadība un darbības nodrošināšana

VBO SIA Vides investīciju fonds ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - finanšu pakalpojumi, projektu vadība

BOV SIA Latvijas Vēstnesis konsultācijas kvalitātes vadības jautājumos un juridisko pakalpojumu jomā

Nodarbinātības Valsts Aģentūra NVA vadības sistēmas atbilstības standarta ISO 9001:2000 prasībām novērtēšana.

Mācību organizēšana par:
ø kvalitātes vadības sistēmas elementiem, metodēm un ISO 9001:2000;
ø vadības sistēmu pilnveidošanas metodēm;
ø procesu vadības principiem;
ø iekšējā audita īstenošanu;
ø uzņēmumu vadības principiem;
ø resursu vadības principiem.

NVA kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2000. Sertificēšanas sfēra: Pakalpojumu nodrošināšana bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem; EURES funkciju nodrošināšana; Starptautisko sadarbības projektu plānošana un koordinēšana; Darba izsaukumu apstiprināšana un uzņēmumu līgumu saskaņošana ārzemnieku nodarbināšanai; Sakaru (liaison office) iestādes funkciju nodrošināšana; Komersantu - darbiekārtošanās pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība; Eiropas Sociālā fonda otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkciju nodrošināšana. Iekšējā audita pakalpojumi atbilstoši standarta ISO 9001: 2000 prasībām.

Latvijas Nacionālais Akreditācijas Birojs Iekšējais kvalitātes audits atbilstoši standarta ISO 9001:2000 un EN 45003, EN 45010 prasībām. Latvijas Nacionālais kvalitātes nodrošināšanas projekts. Starptautiski atdzītas akreditēšanas sistēmas ieviešana: sekmēt laboratoriju iesaistīšanos starptautiskās programmās, sastādīt Latvijas Nacionālā Akreditācijas biroja zināšanu un kompetences pārbaudes shēmas, semināru organizēšana par Jaunās Pieejas Direktīvam un saistītajiem standartiem, konsultēt konstrukcijas produkcijas saskaņošanas novērtēšanas institūcijas, konferenču organizēšana. Nacionālās akreditācijas konferences materiālu un informatīvo bukletu iespiešana

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Konsultācijas INTERREG III C Reģionālās ietvara programmas „Hanzas Pasāža” (Cb ID 650) ietvaros. Konsultācijas INTERREG III B projekta „Baltijas metropoļu kopprojekts koordinētas investīciju vadības pieejas izstrāde un pielietošana Baltijas jūras reģionā” ietvaros par Rīgas domes sistēmas audita īstenošanu attiecībā uz procedūrām, kas skar darbu ar ārējo investīciju piesaisti

Profesionālās Karjeras izvēles valsts aģentūra Mācību organizēšana PKIVA darbiniekiem par KVS elementiem un metodēm, personāla vērtēšana, kvalitātes vadības sistēmas atbilstoši ISO 9001:2000 ieviešana. Aptaujas anketas izstrāde 8. un 11. klašu audzēkņu profesionālo nākotnes plānu izpētei

Patērētāju tiesību un aizsardzības centrs Phare projekts „Tirgus uzraudzība Nepārtikas preču sektorā” (proj.Nr. 2002/000 - 590- 02 - 01/0002). ISO 9001 ieviešana un apmācības. Kontroles un uzraudzības atbalsta sistēma - nodrošina PTAC darbu plānošanu, kontroļu veikšanu, pārkāpumu reģistrēšanu, piemēroto sodu un lēmumu uzskaiti

Valsts sanitārā inspekcija Phare projekts „Tirgus uzraudzība Nepārtikas preču sektorā” (proj.Nr. 2002/000 - 590- 02 - 01/0002). Kosmētikas līdzekļu un tabakas izstrādājumu reģistrācijas sistēma - nodrošina VSI funkciju kosmētikas līdzekļu un tabakas izstrādājumu reģistrēšanā, ekspertīzes veikšanā, datu apkopošanā un analīzē, kā arī atbalsta kontroles procesu nodrošinot inspektorus ar nepieciešamo informācija par reģistrētajiem kosmētikas līdzekļiem

Latvijas Standarts Latvijas Nacionālais kvalitātes nodrošināšanas projekts. ES direktīvu ieviešana caur standartizētu kārtību ieviešanu: mācības par ES standartizācijas institūciju operatīvajiem principiem, NVO un uzņēmēju izglītošana par ES produkcijas likumdošanas normām, kvalitātes nodrošināšanu un standartizāciju, Latvijas Standarta personāla mācības par standartizēšanas kārtībām

Tūrisma attīstības valsts aģentūra Aģentūras iekšējo normatīvo aktu atbilstības valsts pārvaldes iestādes darbību reglamentējošu tiesību aktu prasībām novērtējums. Novērtējums par tiesiskajiem un faktiskajiem faktoriem, kas novēršami Aģentūrā, lai sasniegtu vadības sistēmas standartu LVS EN ISO 9001:2000

Centrālā statistikas pārvalde Funkcionālā audita veikšana, pārskata un ieteikumu valsts pārvaldes iestāžu darbības uzlabošanai sagatavošana

Valsts energoinspekcija Funkcionālā audita veikšana, pārskata un ieteikumu valsts pārvaldes iestāžu darbības uzlabošanai sagatavošana

Valsts būvinspekcija Funkcionālā audita veikšana, pārskata un ieteikumu valsts pārvaldes iestāžu darbības uzlabošanai sagatavošana

Mājokļu aģentūra Funkcionālā audita veikšana, pārskata un ieteikumu valsts pārvaldes iestāžu darbības uzlabošanai sagatavošana

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Funkcionālā audita veikšana, pārskata un ieteikumu valsts pārvaldes iestāžu darbības uzlabošanai sagatavošana

LR Satiksmes ministrija Darbinieku apmācība par ISO 9001:2000 standarta prasībām, esošās vadības sistēmas neatbilstībām un veicamajiem pasākumiem atbilstības nodrošināšanai un kvalitātes vadības sistēmas izveidošanas un ieviešanas pakalpojumi; funkcionālais audits.

VAS Latvijas gaisa satiksme Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas un rīcību analīze. Funkcionālā audita veikšana un ziņojuma sagatavošana par esošo situāciju un priekšlikumiem resursu optimizācijai. Grāmatvedības uzskaites un finanšu plānošanas procesu aprakstu izstrāde atbilstoši uzņēmuma kvalitātes sistēmas un starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām

Centrālā statistikas pārvalde Darbinieku apmācība par ISO 9001:2008, pārskata sagatavošana par CSP atbilstību standarta ISO 9001:2008 prasībām

Arhitektūra, projektēšana

A/S Agroprojekts ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - būvprojektēšana un būvmateriālu tirdzniecība

Alkoholisko dzērienu ražošana

SIA Lako ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - alkoholisko dzērienu ražošana.

Akrilnitrila pieņemšana, uzglabāšana un pārkraušana

SIA Vars Iekšējā audita veikšana; sertificēšanas nozare - akrilnitrila pieņemšana, uzglabāšana un pārkraušana.

Apsardzes pakalpojumi

Biznesa drošība Kvalitātes sistēmas izveide; sertificēšanas nozare – apsardzes tehnisko sistēmu projektēšana, uzstādīšana, apkope un remonts, fiziskās personas, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze, izmantojot apsardzes tehniskās sistēmas un operatīvos transportlīdzekļus, automātiskas ugunsdrošības – apsardzes signalizācijas un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu projektēšana, montāža, remonts, noregulēšana un apkalpošana; visu veidu darbi, kas saistīti ar apsardzes signalizācijas sistēmas, video-,tele-un audio novērošana.

SIA „Mega Sargs” Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008, sertificēšanas nozare –nekustamā īpašuma un transporta apsardze

Automobiļu tirdzniecība, autosalons, remonts, apkope.
 
SIA Karlo motors ISO 9001 ieviešana un apmācības; sertificēšanas nozare – automobiļu tirdzniecība un serviss.

Azartspēļu pakalpojumi

SIA „Joker Ltd.” esošās vadības sistēmas novērtējums atbilstoši ISO 9001:2000, kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2000. Sertificēšanas nozare – azartspēļu pakalpojumi.

 Būvmateriālu, būvkonstrukciju, būvizejvielu ražošana; vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.

SIA Būvniecības nams Kurši ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare – būvmateriālu mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība.

SIA Augstceltne Būve ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - celtniecība, logu un durvju ražošana, galdniecība.

SIA Buvema Konsultācijas kvalitātes vadības sistēmas izstrādei un ieviešanai atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2000; sertificēšanas nozare – betona izstrādājumu ražošana

Biroja preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

SIA Aigas nams ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - kancelejas preču, saimniecības preču, papīra, biroja tehnikas, mēbeļu un datortehnikas vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un piegāde.

Banku pakalpojumi

A/S Hansabanka COBIT un ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - IT risinājumu izstrāde un uzturēšana.

Būvniecība un projektēšana

SIA Skanska Konstrukcija ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana; sertificēšanas nozare - projektēšana, celtniecības un rekonstrukcijas darbi.

SIA Merks ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - Projektēšana, projektu vadība, būvdarbu vadība un rekonstrukcijas projektu vadība.

SIA Slokas celtnieks ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - ēku būvdarbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība. Ēku ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšana, vadīšana, būvuzraudzība.

SIA Zeforss Celtniecība ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - vispārējā būvniecība.

SIA Lazurj ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - koka profila izstrādājumu ražošana. Koka durvju un logu ražošana.

SIA Kubs ISO 9001 un ISO 14000 ieviešana un personāla apmācība, stratēģiskās attīstības plāna izstrāde; sertificēšanas nozare - būvdarbu projektu vadība, ēku būvniecības un rekonstrukcijas darbu izpilde, ieskaitot kapitālo celtniecību, visa veida apdares darbu, fasāžu remontu un siltināšanu, jumtu klāšanu un siltināšanu.

SIA Ostas celtnieks ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - celtniecības un montāžas darbi; remonts un renovācija; siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbi; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu avāriju novēršanas darbi; meliorācijas darbi; ielu segumu izbūve.

SIA Arčers uzņēmuma darbības analīze, personāla vērtēšana, konsultācijas reorganizācijas jautājumos, vadības konsultācijas; darbības nozare - Būvniecības darbi. Būvniecība stikloto konstrukciju ražošana un montāža.

SIA PK Serviss ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - vispārējo būvniecības darbu veikšana un vadīšana. Siltumapgādes, ventilācijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroinstalāciju sistēmu tehniskā apkalpošana.

SIA Enbiko Kvalitātes sistēmas izveidošana; sertificēšanas nozare - būvniecības un tehnoloģisko iekārtu atjaunošanas projektu vadība, tehniskā uzraudzība un tehniskās konsultācijas, projektēšana, ģeotehniskā izpēte.

SIA Būvenergo A Konsultāciju pakalpojumi. Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana uzņēmumā atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām. Sertificēšanas nozare - būvniecība

SIA AKC būve Integrētās vadības sistēmas ieviešana atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 un ISO 14001; sertificēšanas nozare - vispārējā celtniecība, gāzesvadu,  inženiertīklu projektēšana un izbūve, nekustamo īpašumu projektu attīstība

SIA WSGH Engineering Latvia Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008; sertificēšanas nozare - būvuzraudzība, inženiertehniskie risinājumi industriālajiem projektiem, projektu īstenošana inženiertehnisko komunikāciju sfērā – ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvniecība, ūdensvada un kanalizācijas tīklu renovācija un attīstība, siltumtīklu izveide un renovācija, gāzes vadu izbūve un projektēšana

SIA Arco Construction Integrētās vadības sistēmas ieviešana atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 un 18001:2007; sertificēšanas nozare - jaunbūvju būvniecība sākot ar būvatļaujas izņemšanu līdz nodošanai ekspluatācijā, inženiertehnisko objektu būvniecība, ēku rekonstrukcija, iekšējie un ārējie apdares darbi, demontāžas darbi, objekta tehniskā apkalpošana, būvobjektu būvuzraudzība.

Ceļa būve un asfaltbetona ražošana

SIA VIA Kvalitātes sistēmas izveidošana; sertificēšanas nozare – ceļa būve un asfaltbetona ražošana.

SIA Limbažu ceļi Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008; sertificēšanas nozare – ceļu būve, remonts, uzturēšana, asfaltbetona un minerālo materiālu ražošana.

Darba aizsargtērpu un formas tērpu ražošana un tirdzniecība

SIA Grif ISO 9001 ieviešana un apmācības; sertificēšanas nozare - Darba aizsargtērpu un formas tērpu ražošana un tirdzniecība. Darba aizsargtērpu, apavu, cimdu, ķiveru, respiratoru un citu individuālo aizsarglīdzekļu tirdzniecība. Darba aizsardzības speciālistu pakalpojumi - darba vides riska novērtēšana un darba vides iekšējā uzraudzība, darba vietas drošības pārbaudes, darba aizsardzības likumdošanas prasību ieviešana, nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana. Darba aizsardzības pakalpojumi atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 101 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences kārtību."

Datoru, datortīklu un drošības sistēmu tirdzniecība, uzstādīšana un serviss

SIA Baltijas informācijas un signalizācijas sistēmas ISO 9001 ieviešana un apmācības; sertificēšanas nozare - datoru, datortīklu un drošības sistēmu tirdzniecība, uzstādīšana un serviss.

Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumu sniegšana

SIA Pakalpojumi 94 ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumu sniegšana.

Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana

SIA V un L Elektronika Konsultācijas kvalitātes vadības sistēmas izstrādei un ieviešanai atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2000

Elektroinstilācijas ierīkošanas pakalpojumi

SIA Asork energo inženiertīkli integrētās vadības sistēmas izstrāde atbilstoši standartam ISO 14001:2004 un standartam ISO 9001:2000

 Ēku apsaimniekošana

SIA Augstceltne ISO 9001 un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - telpu, ēku tehniskā stāvokļa, IT tīkla, teritorijas, elektroapgādes sistēmas, sanitārtehnikas un vēdināšanas sistēmu uzturēšana. Ugunsdrošības, iekšējās drošības un kārtības nodrošināšana apsaimniekojamos objektos. Viesu nama pakalpojumu sniegšana, banketu organizēšana, semināru un konferenču organizēšana, atpūtas telpu un autostāvvietu īre.

Finansu uzskaites sistēmu pārdošana, to ieviešana un konsultācijas

SIA AMD Risinājumi ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - finansu uzskaites sistēmu pārdošana, to ieviešana un konsultācijas

Grīdas segumu ierīkošana

SIA Primekss ISO 9002 ieviešana un apmācības; sertificēšanas nozare - betona grīdas segumu ierīkošana.

Ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija, mērniecība, zemes ierīcība

a/s Ģeoserviss ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - zemes mērniecība, zemes ierīcība, topogrāfiskie un ģeodēziskie darbi.

SIA Merko ISO 9001 ieviešana un apmācības; sertificēšanas nozare - zemes mērniecība, zemes ierīcība, topogrāfiskie un ģeodēziskie darbi.

Inženiertīklu izbūve un remonts

SIA Intra J kvalitātes audita veikšana, atbilstoši standarta ISO 9001:2000 prasībām, un kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana, ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - gāzes vadu un apkures sistēmu projektēšana, būvniecība un serviss.

SIA BZK un partneri ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - inženiertīklu izbūve un remonts.

SIA Interjers ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - inženiertīklu izbūve un remonts.

SIA Bāra ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - būvniecības darbi: iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi: ēku un būvju remontdarbi un renovācijas darbi: siltummezglu ierīkošana; kompleksie siltumtehniskie darbi ēkās un būvēs; ēku un būvju apkures sistēmu, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu ierīkošana un montāža; ietvju un ceļu braucamo daļu bruģa seguma ieklāšana; labiekārošanas darbi.

SIA Sēme ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - siltumapgādes sistēmu avārijas darbi; siltuma, ūdens un kanalizācijas komunikāciju montāža un renovācija, siltummezglu uzstādīšana, apkures sistēmu montāža, ēku ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža. Rūpniecības un civilēku remonta darbi un izbūve.

SIA Vārsts ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - ēku apkures sistēmu, siltumtīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo un iekšējo sistēmu būvmontāžas darbu veikšana un vadīšana.

Juridisko pakalpojumu sniegšana

SIA Daces Grīnbergas Juridiskais birojs ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - juridisko pakalpojumu sniegšana.

Jmtu segumi, rekonstrukcija

SIA Dzega ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - jumtu segumi, rekonstrukcija.

Gumijas izstrādājumu ražošana

SIA Novotech projekta pieteikuma sagatavošana; iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - gumijas izstrādājumu ražošana

CAO Alliance projekta pieteikuma sagatavošana; iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - gumijas izstrādājumu ražošana

Keramikas būvizstrādājumu ražošana

SIA Lateast Kvalitātes sistēmas izveide; sertificēšanas nozare - keramikas būvizstrādājumu ražošana.

Kokmateriālu iepirkšana, tirdzniecība, šķeldas un kamīnmalkas ražošana, ostas pakalpojumi

SIA Kilbe ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare – koksnes pārpalikumu pārstrāde - dažāda veida koksnes šķeldas ražošana. Kurināmās malkas un dažāda veida koksnes šķeldas realizācija.

SIA Laskana SEZ Liepāja ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - kokmateriālu un biokurināmā iepirkšana un tirdzniecība. Šķeldas un kamīnmalkas ražošana. Ostas pakalpojumi - kravu pieņemšana, uzglabāšana, iekraušana un izkraušana. Kuģu aģentēšanas pakalpojumi.

SIA Vika Wood ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība, ISO 14001 un OHSAS 18001 ieviešana; sertificēšanas nozare - kokapstrāde.

SIA Gaujas granulas Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde atbilstoši ISO 9001:2000.Sertificēšanas nozare – kokskaidu granulu ražošana.

Kokapstrāde un koka izstrādājumu ražošana

 SIA Taides konsultācijas kvalitātes sistēmas izveides un ieviešanas jautājumos atbilstoši ISO 9001:2000 standarta prasībām, saistītas ar kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas izstrādāšanu un darbinieku mācībām. sertificēšanas nozare - kokapstrāde.

SIA Rēzeknes Kokapstrādes Rūpnīca ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - kokapstrāde un koka izstrādājumu ražošana.


Laboratorijas iekārtu un piederumu tirdzniecība, serviss

SIA Skutes konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar Pasūtītāja darba organizāciju kvalitātes sistēmas izveides un ieviešanas jautājumos atbilstoši EN ISO 901: 2000 kvalitātes nodrošināšanas standartam, saistītās dokumentācijas izstrādāšana un personāla apmācība. Sertificēšanas nozare – laboratorijas iekārtu un piederumu tirdzniecība.

SIA Doma ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare – mērinstrumentu, laboratorijas un tehnoloģisko iekārtu apgāds un serviss.

Mēbeļu ražošana un tirdzniecība

SIA Larme ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - mēbeļu ražošana un tirdzniecība

SIA Fiord ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - mēbeļu ražošana un tirdzniecība

SIA Rauko ISO 9001:2008 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - mēbeļu ražošana un tirdzniecība


Metāla apstrāde

SIA Leax Baltix Darbinieku apmācība; sertificēšanas nozare – metālapstrāde un mašīnbūve.

SIA Soldomirk ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare – metāla apstrāde – virpošana, frēzēšana, metināšana, disku restaurēšana.

Metāla tirdzniecība

A/S Latvijas metāls ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - krāsainā metāla tirdzniecība.

Mērniecības biedrības

s/o Latvijas Mērnieku biedrība Kvalitātes sistēmas izstrādāšana un personāla sertificēšanas institūcijā atbilstoši ISO/TEC 17024 standartam.

Mērniecības instrumentu un piederumu tirdzniecība, apkalpošana un serviss

SIA Trinets ISO 9002 un ISO 17025 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - mērniecības instrumentu un piederumu tirdzniecība, apkalpošana un serviss.

Naftas produktu laboratoriskā testēšana

SIA Saybolt ISO 17025 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - naftas produktu laboratoriskā testēšana.

Naftas produktu un šķidro ķīmisko produktu pārkraušana un uzglabāšana

a/s Ventbunkers ISO 9001 un ISO 17025 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - tumšo un gaišo naftas produktu pieņemšana, uzglabāšana un pārkraušana, kuģu bunkurēšana, notekūdeņu attīrīšana.

Ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu un kuģu balasta ūdeņu savākšana un pārstrāde

Corvus Co ISO ieviešana un personāla apmācība, iekšējais audits; sertificēšanas nozare – ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu un kuģu balasta ūdeņu savākšana un pārstrāde; apstrādāto eļlu, naftas produktu atkritumu savākšana tālākajai utilizācijai; degvielas piedevu ražošana pamatdegvielai, kas tiek izmantota katlu iekārtu darbā; maisītāju – dispergātoru izgatavošana.

Noliktavu pakalpojumi

SIA Zebra Cargo ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - pārvadāšanas un noliktavas pakalpojumi.

Pavairojamās tehnikas un sakaru līdzekļu komplektēšana, tirdzniecība, apkalpošana un serviss

SIA Canon IB Serviss ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - pakalpojumi pavairojamās tehnikas un sakaru līdzekļu pielietošanā, pavairojamās un skaitļojamās tehnikas komplektēšana, labošana un uzstādīšana, transporta pakalpojumi.

Pārtikas produktu ražošana, pārstrāde, uzglabāšana un tirdzniecība

SIA Bille ISO 9001 un HACCP ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - pārtikas ražošana un pārstrāde.

SIA Iecavnieks ISO 9001 un HACCP ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - pārtikas ražošana un pārstrāde.

a/s Rīgas Miesnieks ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība, HACCP ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - gaļas produktu un gaļas izstrādājumu ražošana, uzglabāšana, testēšana, piegāde un pārdošana.

SIA Kok & Co ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - pārtikas produktu ražošana.

SIA MVA HACCP ieviešana un apmācības; sertificēšanas nozare - pārtikas pārstrāde.

SIA Spilva ISO 9001 ieviešana un apmācības, uzņēmuma struktūras izstrāde; sertificēšanas nozare - augļu, ogu un dārzeņu konservu, majonēzes, kečupu, mērču un citu produktu izstrāde, ražošana un tirdzniecība.

Velte Eko Kvalitātes sistēmas izveidošana; sertificēšanas nozare - dārzeņu konservu ražošana, pēc vecām pārbaudītām receptēm, izmantojot labākās mājas konservēšanas tradīcijas.

A/s Rīgas dzirnavnieks Konsultatīvs atbalsts A/S „Rīgas dzirnavnieks” esošās HACCP sistēmas atbilstoši DS 3027 E:2002 pārveidošanai atbilstoši ISO 22000: 2005 - Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas, sertificēšanas nozare – labības un to izstrādājumu glabāšana un ražošana.

Peldbaseinu tirdzniecība un montāža

SIA Latinwest ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - peldbaseinu aprīkojuma, saunu, infrasarkano staru kabīņu, tvaika kabīņu, SPA hidromasāžas baseinu, peldbaseinu klimatiskās kontroles iekārtu montāža un tirdzniecība. Peldbaseinu celtniecība; celtniecība; peldbaseinu un SPA apkopes ķīmisko produktu un saunu aromatizātoru tirdzniecība, tehnisko projektu izstrāde.

Poligrāfijas pakalpojumi

SIA Jelgavas tipogrāfija ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - poligrāfijas pakalpojumi ofseta un sietspiedes tehnoloģijas.

Plastmasas ražotne

SIA Plastika 1 ISO 9001 ieviešana un apmācības; sertificēšanas nozare - plastmasas ražotne.

Reklāmas vietu noma sabiedriskajā transportā

SIA Pilsētas līnijas ISO 9001 ieviešana un darbinieku apmācības; sertificēšanas nozare – reklāmas vietu noma sabiedriskajā transportā

Stikloto izstrādājumu un būvkonstrukciju projektēšana, izgatavošana un montāža

Latvijas – Vācijas KU SIA Krone iekšējais kvalitātes audits, atbilstoši standarta ISO 9001:2000 prasībām, sertificēšanas nozare – stikloto būvkonstrukciju un iekštelpu dizaina sistēmu projektēšana, izgatavošana un montāža. Celtniecības projektu vadīšana. Uzņēmumu grupas pārvaldība.

SIA Transparence ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare – pilns stikla apstrādes cikls.

SIA Serdna Glass ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - stikla izstrādājumu ražošana, vitrāžu, durvju, instrumentu un furnitūras ražošana.

Stividoru pakalpojumi, kravu uzglabāšana un iekraušana kuģos

SIA Skultes Kokosta ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - dažāda veida kravu uzglabāšana, iekraušana kuģos un izkraušana no kuģiem Skultes ostā.

Telekomunikācijas

SIA Lattelecom ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - telekomunikācijas.

Tirdzniecība

SIA Vendomatic ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare – kafijas automātu tirdzniecība, uzstādīšana, iznomāšana un apkalpošana.

SIA P.T.A. ISO 9001 ieviešana un apmācības; sertificēšanas nozare – interneta veikals, atlaižu sistēma tirdzniecībā.

Tirdzniecības centru izveide un attīstīšana

SIA Patollo iekšējais kvalitātes audits, atbilstoši standarta ISO 9001:2000 prasībām, sertificēšanas nozare – tirdzniecības centru izveide un attīstīšana.

Transporta un loģistikas pakalpojumi

SIA Altreks Konsultācijas kvalitātes vadības sistēmas izstrādei un ieviešanai atbilstoši starptautiskajam standartam 9001:2008.

Uzkopšanas serviss

SIA Cleanhouse ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - telpu un teritoriju uzkopšana; apsaimniekošanas darbi.

SIA Pristina ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - uzkopšanas tehnikas tirdzniecība, noma un serviss, visu veidu uzkopšanas darbi, autoservisa un automazgātavu iekārtu tirdzniecība un serviss.

SIA SVE-LAT ISO 9002 ieviešana un apmācības; sertificēšanas nozare - nekustamā īpašuma profesionāla tīrīšana, uzkopšana un dezinfekcija.

SIA Vialto ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība, iekšējais kvalitātes audits, atbilstoši standarta ISO 9001:2000 prasībām; sertificēšanas nozare - Profesionālie uzkopšanas pakalpojumi. Profesionālās uzkopšanas tehnikas tirdzniecība.

Ūdens un notekūdeņu mehānisko, ķīmisko un bioloģisko attīrīšanas iekārtu izstrāde, realizācija, apkalpe

SIA DRAFTS vides tehnoloģijas Konsultācijas kvalitātes vadības sistēmas izstrādei un ieviešanai atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2000; sertificēšanas nozare – ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izstrāde, realizācija un apkalpe

Veterināro medikamentu tirdzniecība

SIA Kentaurs ISO 9001 ieviešana, stratēģijas un investīciju projektu izstrāde; sertificēšanas nozare - veterināro medikamentu tirdzniecība.

Vīnu izstrādāšana, ražošana un pārdošana

a/s Latvijas Balzams ISO 9001 ieviešana un personāla apmācība; sertificēšanas nozare - alkoholisko dzērienu izstrādāšana, ražošana un pārdošana.

Konsultācijas ES struktūrfondu līdzekļu piesaistē

Amonjaka pārkraušana un uzglabāšana

SIA Vars konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam „35.A, 36. piestātnē esošo tankkuģu piekraušanas ar gaišajiem naftas produktiem laikā radušos atgāžu savākšanas un pārstrādes sistēma”. Konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam „A/s “Ventamonjaks” iekšējo kanalizācijas sistēmu modernizācija un pieslēguma pilsētas kanalizācijas sistēmai; sertificēšanas nozare - naftas produktu un šķidro ķīmisko produktu pārkraušana un uzglabāšana.

Apsardzes pakalpojumi

SIA Biznesa drošība konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA Biznesa drošība modernizācija atbilstoši starptautisko standartu prasībām”; nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana iepirkuma procedūras veikšanai; sertificēšanas nozare – apsardzes tehnisko sistēmu projektēšana, uzstādīšana, apkope un remonts, fiziskās personas, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze, izmantojot apsardzes tehniskās sistēmas un operatīvos transportlīdzekļus, automātiskas ugunsdrošības – apsardzes signalizācijas un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu projektēšana, montāža, remonts, noregulēšana un apkalpošana; visu veidu darbi, kas saistīti ar apsardzes signalizācijas sistēmas, video, tele un audio novērošana.

Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus), atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)

SIA “Eneko loģistika” konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „ SIA “Eneko loģistika” jaunas tehnoloģijas ieviešana ražošanā”;  (ERAF līdzfinansēts projekts); iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare –  atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus), atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)

Apdares materiālu un grīdas segumu ražošana

SIA Meretton konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA Meretton atbalsts jaunas produkcijas ražošanai nepieciešamo tehnoloģiju iegādei”; sertificēšanas nozare – apdares materiālu un grīdas segumu ražošana, griestu, sienu, grīdu, durvju un logu dekoratīvā apdare, slēgtās apgaismojuma sistēmas.

Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība

SIA Markets riepas konsultācijas projekta pieteikumu izstrādē: „SIA "Markets riepas" lieljaudas dīzeļģeneratoru remontdarbnīcas izveide īpaši atbalstāmajā teritorijā”, konsultācijas projekta īstenošanas gaitā, (ERAF līdzfinansēts projekts),  iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare -  automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība

Būvniecība

SIA Arčers biznesa plāna izstrāde, projekta finanšu analīze; darbinieku apmācība projekta - „„SIA “Arčers” darbinieku kvalifikācijas celšana ” ietvaros; sertificēšanas nozare - Būvniecības darbi. Būvniecība stikloto konstrukciju ražošana un montāža

Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde

SIA Promtus konsultācijas projekta pieteikumu izstrādē: „ Kombinētas grants, laukakmeņu un dolomīta drupināšanas un šķirošanas iekārtas iegāde”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare -  būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde

SIA „BMinerāls” konsultācijas projekta pieteikumu izstrādē: „ Jauna un moderna aprīkojuma komplekta iegāde smilts, grants un dolomīta šķirošanai un mazgāšanai īpaši atbalstāmajā teritorijā”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare -  būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde

SIA „BSC Grupa” konsultācijas projekta pieteikumu izstrādē: „ Augstspiediena ūdens griešanas aprīkojuma iegāde ornamentālo marmora grīdas segumu un citu akmens dekoratīvo elementu ražošanai”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare - būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde

Ceļu būvniecība

SIA Jamal konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA Jamal” modernizācija atbilstoši starptautisko standartu prasībām”, (ERAF līdzfinansēts projekts) (tajā skaitā biznesa plāna izstrāde, nepieciešamās dokumentācijas izstrāde iepirkuma procedūras veikšanai, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare – ceļu būvniecība, smilts – grants atradņu izstrāde.

SIA VIA konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam „MTL asfaltbetona un minerālā materiāla paraugu testēšanas laboratorijas izveide”, konsultācijas projekta pieteikuma izstrādei ”Konsultācijas uzņēmuma laboratorijas kvalitātes sistēmas, atbilstoši LVS ISO 17025 prasībām, ieviešanai un akreditācijai”; sertificēšanas nozare - ceļu būve un asfaltbetona ražošana.

SIA SAU konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA Ziemeļu gatve modernizācija atbilstoši starptautisko standartu prasībām”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare – ceļu būvniecība un vadīšana, smilts – grants atradņu izstrāde, transporta pakalpojumu sniegšana.

Datorprogrammēšana

SIA Game Media Industry” konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „ Programmēšanas uzņēmuma attīstība īpaši atbalstāmajā teritorijā”, (ERAF līdzfinansēts projekts);  sertificēšanas nozare -  datorprogrammēšana

Elektromontāžas darbu veikšana

SIA RIOM konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē aktivitātei „SIA „RIOM ražošanas modernizācija atbilstoši starptautisko standartu prasībām”; sertificēšanas nozare - elektromontāžas darbu veikšana, kabeļu kanalizācijas būvniecība, sakaru sistēmas montāža.

Elektroenerģijas ražošana

SIA Bioeninvest konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: Koģenerācijas stacijas izveide Gulbenē Miera ielā 17; sertificēšanas nozare – elektroenerģijas ražošana

SIA K.e.s.4 konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: Koģenerācijai paredzētas šķeldas ražotnes izveide Valkas rajona Ēveles pagastā; sertificēšanas nozare – elektroenerģijas ražošana

SIA „K.e.s.3” konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: „Koģenerācijas stacijas izveide Rīgas rajona Carnikavas novadā”; sertificēšanas nozare – elektroenerģijas ražošana

SIA „K.e.s.5” konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: „Koģenerācijas stacijas izveide Ventspils rajona Ugāles pagastā”; sertificēšanas nozare – elektroenerģijas ražošana

SIA „K.e.s.1” konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: „Modernas un efektīvas koģenerācijas stacijas izveide Valmieras rajona Kocēnu pagastā”; sertificēšanas nozare – elektroenerģijas ražošana

Elektronisko plašu ražošana

SIA Trinity Industry konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: „„SIA Trinity Industry” elektronisko plašu ražotne īpaši atbalstāmajā teritorijā”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare – elektronisko plašu ražošana

Gumijas izstrādājumu ražošana

SIA CAO Alliance konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: „Gumijas segumu ražotnes izveide īpaši atbalstāmā teritorijā”, (ERAF līdzfinansēts projekts), iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare -  gumijas izstrādājumu ražošana

SIA Vilpe konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: "Gumijas jumta blīvslēgu elementu ražotnes izveide īpaši atbalstāmajā teritorijā" (ERAF līdzfinansēts projekts), iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - citu gumijas izstrādājumu ražošana

SIA PM Grupa konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē:"Gumijas elementu ražotne īpaši atbalstāmajā teritorijā", (ERAF līdzfinansēts projekts), iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - citu gumijas izstrādājumu ražošana

Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana

SIA TMMetal Baltic biznesa plāna izstrāde, konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: Investīcijas SIA „TMMetal Baltic” piedziņas elementu ražotnē izveidojot mehāniskās apstrādes cehu un ievērojami paaugstinot uzņēmuma radīto pievienoto vērtību, (ERAF līdzfinansēts projekts), iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare – gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana

Grants un smilts karjeru izstrāde, māla un kaolīna ieguve

SIA Nikotrans konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „Laukakmeņu un grants drupināšanas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana īpaši atbalstāmajā teritorijā esošā grants karjerā”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare – grants un smilts karjeru izstrāde, māla un kaolīna ieguve

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

SIA AD Biogāze projekta pieteikuma sagatavošana biogāzes un koģenerācijas stacijas izbūvei; iepirkuma dokumentācijas sagatavošana atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

Jumtu segumi, rekonstrukcija

SIA Dzega konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA Dzega iekārtu modernizācija un betona maisītāju – pneimatisko pumpju iegāde atbilstoši starptautisko standartu prasībām”; (ERAF līdzfinansēts projekts); iepirkuma dokumentācijas sagatavošana atklātam konkursam; sertificēšanas nozare - jumtu segumi, rekonstrukcija.

Kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve, finansu pakalpojumu sniegšana

SIA Trīs nianses konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē, biznesa plāna izstrāde „Ilzes Apeines uzņēmuma dibināšana un  tehnoloģisko iekārtu modernizācija”; iepirkuma dokumentācijas sagatavošana atklātam konkursam

Kokapstrāde

SIA Advanta konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA Advanta iekārtu modernizācija atbilstoši starptautisko standartu prasībām”, (ERAF līdzfinansēts projekts); nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana iepirkuma procedūras veikšanai, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare – koka izstrādājumu ražošana, zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana.

SIA G.M. Koks konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam „SIA “G.M.Koks” viesu nama „Pūķa Rags” izbūve”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare – kokapstrāde.

SIA Vika Wood konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam „SIA „Vika Wood” iekšējo ceļu un laukumu rekonstrukcija”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare – kokapstrāde.

Pārējo koka izstrādājumu ražošana, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

SIA DAUGAVAS LOKI konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam „Biomasas kurināmo granulu ražotnes izveide īpaši atbalstāmajā teritorijā”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare – kokapstrāde. sertificēšanas nozare – korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

SIA DUST INC konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam „Biomasas brikešu ražotnes izveide īpaši atbalstāmajā teritorijā”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare – kokapstrāde. sertificēšanas nozare – korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

Keramikas būvizstrādājumu ražošana

SIA Lateast konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA Lateast modernizācija atbilstoši starptautisko standartu prasībām”; (ERAF līdzfinansēts projekts); iepirkuma dokumentācijas izstrāde, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanusertificēšanas nozare - keramikas būvizstrādājumu ražošana.

Ķimikāliju un minerālmēslu ražošana

SIA Baltic Zinc Tehnics konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē programmā „Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu prasībām”; sertificēšanas nozare - ķimikāliju un minerālmēslu ražošana.

Logu ražošana

SIA Rekor konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē aktivitātei „SIA "Rekor" ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde”, (ERAF līdzfinansēts projekts); nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana iepirkuma procedūras veikšanai, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare – logu ražošana brusas, koka logu un durvju, plastmasas logu un durvju, mēbeļu, kā arī zāģskaidu brikešu ražošana.

Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana

SIA Baltic Zinc Technics konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē programmā „Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu prasībām”; sertificēšanas nozare – metāla virsmas apstrāde un pārklāšana, kravu autotransporta pakalpojumi, mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana.

 SIA Leax Baltix darbinieku apmācība ESF programmas „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” ietvaros; juridisko konsultāciju sniegšana; sertificēšanas nozare – metāla apstrāde

Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība, metālizstrādājumu ražošana

 SIA KMM Processing konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam "SIA "KMM Processing" komercdarbības attīstība īpaši atbalstāmajā teritorijā";(ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare – metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība

SIA Gigamet konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam "SIA "GIGAMET" komercdarbības attīstība īpaši atbalstāmajā teritorijā", (ERAF līdzfinansēts projekts);  sertificēšanas nozare - metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība

SIA ALMANN konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „Liektu metālizstrādājumu un konstrukciju ražotnes izveide īpaši atbalstāmajā teritorijā”, (ERAF līdzfinansēts projekts); iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana

Minerālmēslu un slāpekļa savienojuma ražošana

SIA UNI ORGANIC biznesa plāna izstrāde, konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: "Sapropeļa ieguves un pārstrādes rūpnīcas izveide, slāpekli saturoša augsnes bagātinātāja ražošanai", (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare –minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana

SIA Green Power konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: „Kūdras apstrādes un fasēšanas ceha izveide īpaši atbalstāmajā teritorijā” (ERAF līdzfinansēts projekts), iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare -
minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana

Plastmasas izstrādājumu ražošana, plastmasas būvelementu ražošana, plastmasas ražošana pirmapstrādes formās

SIA Baltijas Biopolimēru plastmasas pārstrāde konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam SIA "Baltijas Biopolimēru plastmasas pārstrāde" komercdarbības attīstība īpaši atbalstāmajā teritorijā; (ERAF līdzfinansēts projekts); iepirkuma dokumentācijas sagatavošana atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - plastmasas izstrādājumu ražošana

SIA Kompozītpolimērs konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde SIA “ Kompozītpolimērs” (tajā skaitā biznesa plāna izstrāde, projekta finanšu analīze un projekta īstenošanas plānošana un vadība, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu), (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare - plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana

SIA Plastic technologies konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: „SIA “Plastic technologies” jaunas tehnoloģijas ieviešana ražošanā”; (ERAF līdzfinansēts projekts); iepirkuma dokumentācijas sagatavošana atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu ; sertificēšanas nozare - plastmasas būvelementu ražošana, plastmasu ražošana pirmapstrādes formās

SIA Nanotechindustries konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA “Nanotechindustries” jaunas tehnoloģijas ieviešana ražošanā”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare - citu plastmasas izstrādājumu ražošana

SIA Bronto compozit konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA “Bronto compozit” jaunas tehnoloģijas ieviešana ražošanā”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare - plastmasu ražošana pirmapstrādes formās

SIA DIEDZIŅI konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA „DIEDZIŅI” tualetes piederumu ražotnes izveide Viļakas novada Kupravā”; iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - citu plastmasas izstrādājumu ražošana

Poligrāfijas pakalpojumi

SIA Olfa Press konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam „Konsultācijas kvalitātes vadības sistēmas atbilstoši standarta ISO 9000:2000 prasībām ieviešanai uzņēmumā”; sertificēšanas nozare – iespiešanas, iesiešanas un poligrāfijas pakalpojumi; strādājošo skaits.

SIA Jelgavas tipogrāfija konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA Jelgavas tipogrāfija iekārtu modernizācija un pilnveidošana”; (ERAF līdzfinansēts projekts); nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana iepirkuma procedūras veikšanai, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; klienta pārstāvība IUB sūdzību izskatīšanas komisijā; sertificēšanas nozare - poligrāfijas pakalpojumi ofseta un sietspiedes tehnoloģijas.

Preču ražošana un realizācija

SIA Jurniks JK konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē „SIA „Jurniks JK” ražošanas tehnoloģijas attīstība atbilstoši starptautisko standartu prasībām”; (ERAF līdzfinansēts projekts); iepirkuma dokumentācijas sagatavošana atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - preču ražošana un realizācija, izejvielu, enerģētikas un materiālo resursu sagāde, ieguve, pārstrāde, transportēšana, ražošanas objektu celtniecība.

Reklāmas vietu noma sabiedriskajā transportā

SIA Pilsētas līnijas Biznesa plāna izstrāde; sertificēšanas nozare – reklāmas vietu noma sabiedriskajā transportā

Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana

SIA MS DOLL konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē  „Higiēnas papīra izstrādājumu ražotnes izveide īpaši atbalstāmajā teritorijā”, (ERAF līdzfinansēts projekts); iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare – sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana

Stikloto izstrādājumu un būvkonstrukciju projektēšana, izgatavošana un montāža

SIA Transparence mācības par ES strukturālajiem fondiem, konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē (tajā skaitā biznesa plāna izstrāde, projekta finanšu analīze un projekta īstenošanas plānošana un vadība), (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare – pilns stikla apstrādes process.

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

SIA Vika Wood konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: „Augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA „Vika Wood” ražotnē īpaši atbalstāmajā teritorijā ražošanas jaudu un efektivitātes celšanai”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare - zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

SIA K.e.s.7 konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: „Modernas šķeldas ražotnes izveide Kuldīgas rajona Alsungas pagastā”, (ERAF līdzfinansēts projekts);sertificēšanas nozare - zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

SIA Vēži konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē: „Ornamentālo koka grīdas segumu ražotnes izveide Ainažu lauku teritorijā”, (ERAF līdzfinansēts projekts); sertificēšanas nozare - zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

Grāmatvedības pakalpojumi 

SIA Leilands un Putnis finanšu grāmatvedības uzskaites kārtošana atbilstoši LR likumdošanas prasībām, sertificēšanas nozare – konsultāciju pakalpojumi.

Nekustamo īpašumu pakalpojumi

SIA Mājas un dzīvokļi finansu grāmatvedības uzskaites kārtošana atbilstoši LR likumdošanas prasībām un normatīvajiem aktiem; sertificēšanas nozare – nekustamo īpašumu pakalpojumi.

Poligrāfijas pakalpojumi

SIA Valmieras tipogrāfija LAPA grāmatvedības un juridiskās konsultācijas; sertificēšanas nozare – poligrāfijas pakalpojumi.

Sociālo pētījumu veikšana

SIA InMind finanšu grāmatvedības uzskaites kārtošana atbilstoši LR likumdošanas prasībām un normatīvajiem aktiem; sertificēšanas nozare – sociālo pētījumu veikšana.

Tirdzniecība

Kāzu aģentūra Septītās debesis finanšu grāmatvedības uzskaites kārtošana atbilstoši LR likumdošanas prasībām, sertificēšanas nozare – tirdzniecība, pakalpojumi.

Autotransporta pakalpojumi

ST Grupa juridisko pakalpojumu sniegšana; finanšu grāmatvedības uzskaites kārtošana atbilstoši LR likumdošanas prasībām un normatīvajiem aktiem; sertificēšanas nozare – autotransporta pakalpojumi.

Metāla apstrāde

SIA Leax Baltix juridisko pakalpojumu sniegšana; sertificēšanas nozare – metāla apstrāde.

SIA I.M.S. juridiskās konsultācijas, uzņēmuma pārstāvēšana valsts institūcijās.

IT pakalpojumi

Valsts pārvaldes iestādes

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija būvniecības Informācijas Sistēmas izstrāde. Datu apstrādes procesu modelēšana un informācijas plūsmu analīze.

Izglītības Ministrijas Eksaminācijas Centrs eksaminācijas sistēmas un datu bāzes izveide.

Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes galvenā pārvalde valsts robežsardzes Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde. Personas biometriskās identifikācijas informatīvās sistēmas tehniskā projekta izstrāde.

Rīgas Dome projekts „Mazo un vidējo uzņēmumu datu bāze”. Līdzīgu Latvijas un ārvalstu sistēmu analīze, savietojamas tehniskās platformas izstrāde, tehniskā realizācija, pārbaude, ieviešana, mācības, prezentācijas CD un rokasgrāmatas izstrāde.

Autotransporta pakalpojumi

SIA Autotransporta Direkcija servera programmnodrošinājuma izstrāde, projekta „Tachonet sistēmas ieviešana Latvijā” ietvaros; sertificēšanas nozare – autotransporta pakalpojumi.

Finanšu konsultācijas un audits

Juridiskie pakalpojumi

SIA Alfenus law Office uzņēmuma revīzijas pakalpojumi; sertificēšanas nozare – juridisko pakalpojumu sniegšana.

Nekustamie īpašumi

SIA NIT uzņēmuma revīzijas pakalpojumi; sertificēšanas nozare – darījumi ar nekustamiem īpašumiem.

SIA MK Nams uzņēmuma revīzijas pakalpojumi; sertificēšanas nozare – darījumi ar nekustamiem īpašumiem.

Tirgus pētījumi

Konsultācijas

SIA AXIO Bizness & Finanses tirgus pētījums par riska kapitāla fondu darbības pamatprincipiem un to darbību Latvijā; sertificēšanas nozare – juridisku un finanšu konsultāciju sniegšana.

SIA Gids tirgus izpēte par vadības sistēmu konsultācijām.

Metālapstrāde

SIA Leax Baltix metālapstrādes un mašīnbūves tirgus analīze un mārketinga plāna izstrādāšana, konsultācijas projekta pieteikuma izstrādē projektam „SIA Leax Baltix darbinieku vispārējās kvalifikācijas paaugstināšana”; sertificēšanas nozare – metālapstrāde.

Juridiskie pakalpojumi

Valsts pārvaldes iestādes

VAS Privatizācijas aģentūra dažāda veida juridiskās konsultācijas

Rīgas Domes satiksmes departaments normatīvo aktu analīze un atzinuma sniegšana par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta tarifa aprēķina pamatotību un atbilstību MK noteikumiem

RP SIA Rīgas satiksme juridiskās konsultācijas un līguma projekta izstrāde starp Rīgas satiksmi un Rīgas domi, normatīvo aktu analīze un novērtējuma izstrādāšana par procesu atbilstību Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma nosacījumiem

LR Ekonomikas ministrija būvniecības informācijas sistēmas iepirkuma dokumentācijas izstrāde, tai skaitā nolikuma, tehniskās specifikācijas un paziņojumu IUB sagatavošana; normatīvo aktu analīze, juridiskās konsultācijas funkcionālā audita veikšanas laikā, ieteikumu valsts pārvldes iestāžu darbības uzlabošanai sagatavošana

Valsts būvinspekcija normatīvo aktu analīze, juridiskās konsultācijas funkcionālā audita veikšanas laikā, ieteikumu valsts pārvldes iestāžu darbības uzlabošanai sagatavošana

V/a Mājokļu aģentūra normatīvo aktu analīze, juridiskās konsultācijas funkcionālā audita veikšanas laikā, ieteikumu valsts pārvldes iestāžu darbības uzlabošanai sagatavošana

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs normatīvo aktu analīze, juridiskās konsultācijas funkcionālā audita veikšanas laikā, ieteikumu valsts pārvldes iestāžu darbības uzlabošanai sagatavošana

Centrālā statistikas pārvalde normatīvo aktu analīze, juridiskās konsultācijas funkcionālā audita veikšanas laikā, ieteikumu valsts pārvldes iestāžu darbības uzlabošanai sagatavošana

VAS Latvijas gaisa satiksme normatīvo aktu analīze, juridiskās konsultācijas funkcionālā audita veikšanas laikā, priekšlikumu izstrāde iestādes darbības optimizācijai

Biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera dažāda veida juridiskās konsultācijas: konsultācijas uzņēmumu dibināšanas jautājumos (tai skaitā dibināšanas dokumentu sagatavošana, uzņēmumu statūtu izstrāde), sadarbības līgumu projektu izstrāde

Apsardzes pakalpojumi

SIA Biznesa drošība nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana iepirkuma procedūras veikšanai; sertificēšanas nozare – apsardzes tehnisko sistēmu projektēšana, uzstādīšana, apkope un remonts, fiziskās personas, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze, izmantojot apsardzes tehniskās sistēmas un operatīvos transportlīdzekļus, automātiskas ugunsdrošības – apsardzes signalizācijas un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu projektēšana, montāža, remonts, noregulēšana un apkalpošana; visu veidu darbi, kas saistīti ar apsardzes signalizācijas sistēmas, video-,tele-un audio novērošana.

Atkritumu savākšana

SIA Eneko loģistika iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare –  atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus), atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)

Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība

SIA Markets riepas  iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu sertificēšanas nozare -  automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība

Celtniecības tehnika, iekārtas, darbarīki

SIA ST Grupa juridisko pakalpojumu sniegšana; sertificēšanas nozare - autotransporta pakalpojumi

Ceļu būvniecība

SIA Jamal  dokumentācijas izstrāde iepirkuma procedūras veikšanai, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare – ceļu būvniecība, smilts – grants atradņu izstrāde.

Bāru darbība

SIA Konsenss Latvija juridisko pakalpojumu sniegšana; sertificēšanas nozare - bāru darbība

Juridiskās konsultācijas

SIA I.M.S. juridiskās konsultācijas, uzņēmuma pārstāvniecības valsts institūcijās

SIA BB Partneris juridiskās konsultācijas, klienta pārstāvība IUB sūdzību izskatīšanas komisijā; sertificēšanas nozare - juridiskie pakalpojumi, darbības ar nekustamo īpašumu

Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana

SIA TMMetal baltic iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu, klienta pārstāvēšana IUB sūdzību izskatīšanas komisijā

Gumijas izstrādājumu ražošana

CAO Alliance iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - gumijas izstrādājumu ražošana

SIA Vilpe iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - citu gumijas izstrādājumu ražošana

SIA Novotech iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - gumijas izstrādājumu ražošana

SIA PM Grupa iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - citu gumijas izstrādājumu ražošana

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

SIA AD Biogāze iepirkuma dokumentācijas sagatavošana atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

Jumtu segumi

SIA Dzega iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - jumtu segumi, rekonstrukcija

Kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve

SIA Trīs nianses iepirkuma dokumentācijas sagatavošana atklātam konkursam; sertificēšanas nozare - Kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve

Keramikas būvizstrādājumu ražošana

SIA Lateast iepirkuma dokumentācijas izstrāde, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - keramikas būvizstrādājumu ražošana

Kokapstrāde

SIA Advanta nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana iepirkuma procedūras veikšanai, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare – koka izstrādājumu ražošana, zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

IT pakalpojumi

SIA Virtus IT juridiskās konsultācijas, klienta pārstāvība IUB sūdzību izskatīšanas komisijā

Logu ražošana

SIA Rekor nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana iepirkuma procedūras veikšanai, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare – logu ražošana brusas, koka logu un durvju, plastmasas logu un durvju, mēbeļu, kā arī zāģskaidu brikešu ražošana

Metāla apstrāde, metālizstrādājumu ražošana

SIA Leax Baltix juridiskie pakalpojumi, tai skaitā konsultācijas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā atvērtam konkursam

SIA Almann iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - liektu metālizstrādājumu un konstrukciju ražošana

Minerālmēslu un slāpekļa savienojuma ražošana

SIA UNI ORGANIC iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare –minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana

SIA Green Power iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana

Plastmasas izstrādājumu ražošana, plastmasas būvelementu ražošana

SIA Baltijas Biopolimēru plastmasas pārstrāde iepirkuma dokumentācijas sagatavošana atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - plastmasas izstrādājumu ražošana

SIA Diedziņi iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - plastmasas izstrādājumu ražošana

SIA Kompozītpolimērs iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - plastmasas izstrādājumu ražošana

SIA Plastic technologies iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - plastmasas izstrādājumu ražošana

Poligrāfijas un tipogrāfijas pakalpojumi

SIA Jelgavas tipogrāfija iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu, klienta pārstāvība IUB sūdzību izskatīšanas komisijā; sertificēšanas nozare - poligrāfijas un tipogrāfijas pakalpojumi

Preču ražošana un realizācija

SIA Jurniks JK iepirkuma dokumentācijas sagatavošana atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare - preču ražošana un realizācija, izejvielu, enerģētikas un materiālo resursu sagāde, ieguve, pārstrāde, transportēšana, ražošanas objektu celtniecība

Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana

SIA MS Doll iepirkuma dokumentācijas izstrāde atklātam konkursam, kas ietver nolikuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas izstrādi, paziņojumu sagatavošanu IUB, vērtēšanas ziņojuma (protokola) sagatavošanu; sertificēšanas nozare -  sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana